Публикувано на 30.09.2015 / 14:25

Правомощия и задължения на кметове на общини и районни кметове

Кмет – правомощия и задължения

Кметът е орган на изпълнителната власт в общината, района и кметството, но той е преди всичко орган, функционално свързан с общинския съвет. Той е орган на изпълнителната власт в системата на местното самоуправление. Негово задължение е да работи за изпълнение на решенията на съвета и носи отговорност пред него.

Кметът се избира от населението или от общинския съвет за срок от 4 години. ЗМСМА постановява кметовете на общини и на кметства да се избират от населението на основата на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. За кмет на общини или на кметство се избира човек, който е български гражданин, навършил 18 години и притежаващ избирателни права.

След приети промени в Изборния кодекс от есента на 2011 година в София, Варна и Пловдив вместо с мажоритарен вот от избирателите, районните кметове ще бъдат назначавани от общинските съвети.

Кметовете са с обща компетентност и подзаконова дейност. Осъществяват изпълнителната власт и оглавяват общинската администрация и са важен фактор в осъществяване на самоуправлението.

Длъжността на кмета е несъвместима с участието му в ръководства на политически партии, в упражняването на търговска дейност, по смисъла на ТЗ, в управлението и участието в надзорни и контролни органи на дружества. Не може да бъде и общински съветник едновременно.

Конституцията и ЗМСМА определят статута на кмета. Пълномощията на кмета на общината, на кмета на кметството и на кмета на района възникват от полагането на клетвата.

Кметът на общината, съответно кметът на района назначава заместник-кметове и определя техните функции:

- при население на общината до 10 000 души – до двама заместник-кметове;
– при население на общината до 100 000 души – до трима заместник-кметове;
– при население на общината до 160 000 души – до 4 заместник-кметове;
– при население на общината над 160 000 души – до 5 заместник-кметове;
– Столичната община – до 7 заместник-кметове.

Правомощията на кмета на община:

- ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
– насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
– назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация;
– отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
– организира изпълнението на общинския бюджет;
– организира изпълнението на дългосрочните програми;
– организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
– организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
– възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
– поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
– председателства съвета по сигурност;
– възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
– изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
– представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
– осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
– утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
– изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
– оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

Правомощия на кмета на район или кметство

- изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;
– организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
– отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
– назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
– приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
– води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
– осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
– осигурява спазването на обществения ред;
– организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
– представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
– организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
– изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

Правомощията на кмет на кметство в населеното място, което е административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината.

Кметът на район и кметът на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района.

На кметовете на райони и кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника в зависимост от конкретните особености на общината, районите или кметствата.

Пълномощията на кметовете на общини, райони и кметства се прекратяват предсрочно при: подаване на оставка пред общинския съвет; при влизане в сила на присъда за лишаване от свобода за умишлено престъпление; при трайна невъзможност или системно неизпълнение на функциите; при смърт.

източник ЗМСМА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>